การจัดการความรู้ KM

กนอ. กำหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้องค์กรเพื่อดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์การจัดการความรู้ที่สนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงาน เสริมสร้างพฤติกรรมของบุคลากรให้เห็นคุณค่าความตระหนักของการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร และนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์ กนอ. “ผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร “SMART ECO”

Icon
25
09.2566
KICK DAY 2023: KICK ON - RISING STAR

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 กนอ. จัดงาน KICK DAY 2023: KM Innovation Culture to Key Success Day ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ

Image Icon
34
Image Icon
0
Icon
18
10.2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การเตรียมความพร้อมด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข” ภายใต้สถาบัน กนอ.

กนอ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ”การเตรียมความพร้อมด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข” ภายใต้สถาบัน กนอ. ณ โรงแรมลาบาลิส เขาใหญ่

Image Icon
8
Image Icon
0
Icon
02
06.2566
ผช.ผวก.บร. ขอเชิญชวนบุคลากร กนอ. ร่วมกันจัดส่งองค์ความรู้ประจำปี 2566

นางสาวนลินี กาญจนามัย (ผช.ผวก.บร.) ขอเชิญทุกท่านร่วมกันกำหนดองค์ความรู้ประจำสำนัก/ฝ่ายงาน กับกิจกรรม KPI KM ประจำปี 2566 สืบเนื่องจากตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงาน กำหนดให้ 1 ฝ่าย / 1 สำนัก ระดับ 10 จัดทำองค์ความรู้ประจำฝ่ายงานอย่างน้อย 1 องค์ความรู้ และท่านผู้ช่วยฯ ก็ขอฝากกำลังใจให้กับทุก ๆ ท่าน ผ่านคลิปวีดิโอ มา ณ ที่นี้ สู้ ๆ นะทุกคน

Image Icon
50
Image Icon
0
Icon
28
03.2566
กิจกรรม KM Compliance: Talk With NACC ภายใต้สถาบัน กนอ.

27 มีนาคม 2566 กนอ. โดยสายงานยุทธศาสตร์ และสายงานบริหาร จัดกิจกรรม KM Compliance : Talk with NACC การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้สถาบัน กนอ. ในหัวข้อ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ Conflict of Interest (COI) และการรับ-ให้ทรัพย์สินตามกฎหมาย

Image Icon
98
Image Icon
0
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border