Image Icon

20

Image Icon

1

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “KM Drive for Executive”

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “KM Drive for Executive” ในวันที่ 9 เมษายน2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอุทัย ชั้น 6 กนอ.สนญ. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการทบทวนวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทางการจัดการความรู้ และสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์กร

ภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
19
07.2565
KM Compliance: Talk with procurement

กนอ. ได้กำหนดจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง KM Compliance: Talk with Procurement ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00น. ในรูปแบบ Hybrid (OnsiteและOnline) ผ่านการบูรณาการร่วมกันระหว่างสายงานบริหารและสายงานยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและพนักงาน ก่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดข้อกฎหมาย ข้อบังคับในงานพัสดุและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย (GRC) พร้อมทั้งถอดบทเรียนเพื่อเป็นองค์ความรู้จัดเก็บให้บุคลากรสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ต่อไป

Image Icon
44
Image Icon
0
Icon
18
07.2565
ความสำคัญของ SMART ECO ต่อ KM และ Innovation

กนอ. ได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร SMART ECO และพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของบุคลากร (M A) ต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้(Knowledge Management) และนวัตกรรม(Innovation) โดย รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกล่าวถึงความสำคัญของ KMและInnovation พร้อมเชิญชวนให้บุคลากรร่วมกันขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้งวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ สู่นวัตกรรมต่อไป

Image Icon
20
Image Icon
0
Icon
18
10.2564
KM Drive for CoP

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการจัดการความรู้ กนอ. “KM Drive for CoP” ในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่คณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เกี่ยวกับแผนงานการจัดการความรู้ กนอ. และการจัดทำองค์ความรู้ (Knowledge Map) ที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร พร้อมร่วมกันให้ข้อเสนอแนะในการกำหนด Commitment การนำองค์ความรู้ที่ได้ไป ขยายผล เผยแพร่ ผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม

Image Icon
65
Image Icon
0
Banner Border