การจัดการความรู้ KM

กนอ. กำหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้องค์กรเพื่อดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์การจัดการความรู้ที่สนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงาน เสริมสร้างพฤติกรรมของบุคลากรให้เห็นคุณค่าความตระหนักของการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร และนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์ กนอ. “ผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร “SMART ECO”

Icon
18
10.2564
KM Drive for CoP

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการจัดการความรู้ กนอ. “KM Drive for CoP” ในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่คณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เกี่ยวกับแผนงานการจัดการความรู้ กนอ. และการจัดทำองค์ความรู้ (Knowledge Map) ที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร พร้อมร่วมกันให้ข้อเสนอแนะในการกำหนด Commitment การนำองค์ความรู้ที่ได้ไป ขยายผล เผยแพร่ ผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม

Image Icon
57
Image Icon
0
Icon
18
10.2564
KM Drive for VIP Sharing

กนอ. ได้กำหนดจัดกิจกรรม “KM Drive for VIP Sharing (เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรองผู้ว่าการ)” ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้ถ่ายทอด ประสบการณ์ องค์ความรู้ที่มีค่า จากการปฏิบัติหน้าที่ใน กนอ. จนนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ ให้บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอด ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานและจัดเก็บองค์ความรู้ที่มีค่าให้อยู่คู่กับ กนอ. อย่างยั่งยืนสืบต่อไป

Image Icon
35
Image Icon
3
Icon
10
09.2564
การสัมมนา KM Drive for HR Team

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการจัดการความรู้ “KM Drive for HR Team” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการความรู้ พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับผู้บริหารและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Image Icon
24
Image Icon
0
Icon
10
09.2564
สัมมนา KM Drive for Employees สายงานบริหาร

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “KM Drive for Employees สายงานบริหาร” ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สำคัญของสายงานบริหาร พร้อมนี้ได้รับเกรียรติจากนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการสายงานบริหาร มาบรรยายพิเศษ เป็นบุคคลตัวอย่าง (Role Model) ในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ กนอ.

Image Icon
32
Image Icon
0
Icon
10
09.2564
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “KM Drive for Executive”

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “KM Drive for Executive” ในวันที่ 9 เมษายน2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอุทัย ชั้น 6 กนอ.สนญ. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการทบทวนวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทางการจัดการความรู้ และสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์กร

Image Icon
15
Image Icon
1
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border