การจัดการความรู้ KM

กนอ. กำหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้องค์กรเพื่อดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์การจัดการความรู้ที่สนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงาน เสริมสร้างพฤติกรรมของบุคลากรให้เห็นคุณค่าความตระหนักของการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร และนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์ กนอ. “ผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร “SMART ECO”

Icon
28
03.2566
กิจกรรม KM Compliance: Talk With NACC ภายใต้สถาบัน กนอ.

27 มีนาคม 2566 กนอ. โดยสายงานยุทธศาสตร์ และสายงานบริหาร จัดกิจกรรม KM Compliance : Talk with NACC การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้สถาบัน กนอ. ในหัวข้อ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ Conflict of Interest (COI) และการรับ-ให้ทรัพย์สินตามกฎหมาย

Image Icon
51
Image Icon
0
Icon
28
03.2566
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KM INNO’s Behavior and Culture

KM INNO’s Behavior and Culture กิจกรรมฐานการเรียนรู้ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังพฤติกรรมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

Image Icon
6
Image Icon
0
Icon
28
03.2566
การอบรมหลักสูตร KM for Core Team

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KM for Core Team: การพัฒนาทีมงานการจัดการองค์ความรู้

Image Icon
1
Image Icon
0
Icon
12
10.2565
การประเมิน Core Business Enablers

กองจัดการระบบและบริหารการเปลี่ยนแปลง ฝ่ายพัฒนาองค์กร ได้มีการจัดอบรม/สัมมนา เรื่อง การประเมิน Core Business Enablers ผ่านรูปแบบ Online และ Onsite เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers ตามระบบ State Enterprise Assessment Model (SE-AM)

Image Icon
128
Image Icon
0
Icon
04
10.2565
กิจกรรม KICK DAY 28 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 65 กนอ. ได้จัดงาน KICK DAY 2022 : KM INNO CULTURE to KEY SUCCESS ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “นำนิคมอุตสาหกรรม สู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” โดยมี คุณนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ ประธานอนุกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้ และนวัตกรรม ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ “24 Hours: Anytime Anywhere Any Device” ของกรมศุลกากร คุณเดชา จาตุธนานันท์ อนุกรรมการฯ กล่าวในหัวเรื่อง Innovation: Imagine the Future and Fill in the Gap, คุณเยาวนุช กว้างสุขสถิตย์ กล่าวในหัวเรื่อง Learning Organization Innovative Organization องค์ความรู้ระดับองค์กร ระดับบุคคล ที่จัดเก็บและต่อยอดจาก KM สู่นวัตกรรม และการสร้างศักยภาพและแรงจูงใจให้กับพนักงาน ในการจัดการความรู้และนวัตกรรม และ รศ.ดร.สุธาทิพย์ สวนมะลิ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) กล่าวถึง ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมของสถาบันและแนวทางความร่วมมือกับ กนอ. ในการนี้ รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่นวัตกรรม ภายใต้วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับการบริหารพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้และระบบนวัตกรรมองค์กร โดยมี คุณปนัดดา รุ่งเรืองศรี รผก.บร. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงาน KICK DAY 2022: KM INNO CULTURE to KEY SUCCESS นอกจากนี้ ในงานยังมีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะรางวัล KPI KM ประจำปี 2565 และรางวัลผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมองค์กร ประจำปี 2565 รวมทั้งยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานด้านนวัตกรรมจากผู้ได้รับรางวัลฯ ตลอดจนนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้าน KM และนวัตกรรมของ กนอ. ด้วย

Image Icon
60
Image Icon
0
Icon
19
07.2565
KM Compliance: Talk with procurement

กนอ. ได้กำหนดจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง KM Compliance: Talk with Procurement ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00น. ในรูปแบบ Hybrid (OnsiteและOnline) ผ่านการบูรณาการร่วมกันระหว่างสายงานบริหารและสายงานยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและพนักงาน ก่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดข้อกฎหมาย ข้อบังคับในงานพัสดุและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย (GRC) พร้อมทั้งถอดบทเรียนเพื่อเป็นองค์ความรู้จัดเก็บให้บุคลากรสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ต่อไป

Image Icon
89
Image Icon
0
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border