นโยบายการจัดการความรู้ กนอ.

 

1. เสริมสร้างวิสัยทัศน์และทัศนคติของบุคลากรให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกส่วนงานมีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

3. เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังให้บุคลากรเกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ (Knowledge Gap) เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อให้บุคลากร กนอ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเข้าถึงองค์ความรู้อย่างเป็นระบบได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว

5. ผู้บริหารทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ และมีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ขององค์กร

เอกสารที่เกียวข้อง
Icon
ป.คกก. 7-2567 ลว 23 เม.ย. 67 นโยบายการจัดการความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 Mb. ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Banner Border