ผังองค์ความรู้และปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับองค์ความรู้ (knowledge map and knowledge risk) ปี 2566

          กนอ. มีการทบทวน ผังองค์ความรู้ (Knowledge Map) ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 ตามผังองค์ความรู้ (Knowledge Mapping) ให้บูรณาการกับแผนระดับองค์กร ความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ระบบงานใหม่ (work system) และปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับองค์ความรู้ (Knowledge Risk) สอดคล้องกับเกณฑ์ Core Business Enabler ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปี 2566 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจับเก็บองค์ความรู้ต่อไป

เอกสารที่เกียวข้อง
Icon
Knowledge Risk และผลการจัดเก็บความรู้ตาม knowledge risk ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 Mb. ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Banner Border