วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ (KM Vision) 
“มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เพื่อนวัตกรรมการพัฒนา

นิคมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน”

---------------------------------

เป้าหมายการจัดการความรู้ (KM Goals)

1. บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญ เห็นถึงคุณค่าของการจัดการความรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้องค์กร

2. วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร

3. การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

4. สร้างสรรค์และนำเสนอนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างต่อเนื่อง

Banner Border