ด้วยกองการจัดการความรู้และนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาองค์กร ได้มีโครงการส่งเสริมบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์

อันนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมและไอเดียใหม่ ๆ ผ่านกิจกรรมที่สนุก เข้าใจง่าย และได้ความรู้ จึงมีการริเริ่มโครงการเล่าข่าวผ่านเสียงตามสาย

โดยมีเนื้อหาที่มุ่งหวังให้ผู้ฟังเกิดแรงบันดาลใจในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม

อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม SMART ECO ให้กับผู้ฟังชาว กนอ. ทุกท่านอีกด้วย

Banner Border