แผนงานในภารกิจหลัก ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Theme)

 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาระบบการจัดการความรู้องค์กร (KM System)

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Culture of Learning)

เอกสารที่เกียวข้อง
Icon
แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ กนอ. ปีงบประมาณ 2566-2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2567) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.90 Mb. ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ กนอ. (ปีงบประมาณ 2566-2570) และแผนปฏิบัติการปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.86 Mb. ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ปี 2563-2565 และแผนปฏิบัติการ (ฉบับทบทวน ปี 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 3.94 Mb. ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Banner Border