กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาองค์กร

ชั้น M สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

EX: 1256

E-MAIL: thanarew@gmail.com

Banner Border