เกณฑ์การประเมินผลการจัดการความรู้ของรัฐวิสาหกิจ
ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

 

การประเมินความสามารถด้านการจัดการความรู้องค์กรเพื่อการพัฒนา

 

Banner Border