Icon
23
05.2567
KM Inno’s Behavior and Culture ประจำปี 2567

สายงานบริหาร โดย กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม และ กองระบบประเมินผลและระบบงาน ฝ่ายพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา KM Inno’s Behavior and Culture ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

Image Icon
3
Image Icon
0
Banner Border