การจัดการความรู้ KM

กนอ. กำหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้องค์กรเพื่อดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์การจัดการความรู้ที่สนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงาน เสริมสร้างพฤติกรรมของบุคลากรให้เห็นคุณค่าความตระหนักของการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร และนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์ กนอ. “ผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร “SMART ECO”

Icon
16
07.2567
VIP Sharing ประจำปี 2567

สายงานบริหาร โดย กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา VIP Sharing ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม Ballroom B โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

Image Icon
4
Image Icon
0
Icon
27
05.2567
การประชุม AAR ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บวัตถุดิบของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

กนอ. จัดการประชุม AAR ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บวัตถุดิบของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

Image Icon
13
Image Icon
0
Icon
23
05.2567
KM Inno’s Behavior and Culture ประจำปี 2567

สายงานบริหาร โดย กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม และ กองระบบประเมินผลและระบบงาน ฝ่ายพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา KM Inno’s Behavior and Culture ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

Image Icon
20
Image Icon
0
Icon
29
03.2567
Recap Journey to SG: บันทึกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

21-23 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร นวัตกรและผู้ชนะการประกวดโครงการนวัตกรรมองค์กร ประจำปี 2566 ได้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

Image Icon
28
Image Icon
0
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border