การจัดการความรู้ KM

กนอ. กำหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้องค์กรเพื่อดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์การจัดการความรู้ที่สนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงาน เสริมสร้างพฤติกรรมของบุคลากรให้เห็นคุณค่าความตระหนักของการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร และนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์ กนอ. “ผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร “SMART ECO”

Icon
12
10.2565
การประเมิน Core Business Enablers

กองจัดการระบบและบริหารการเปลี่ยนแปลง ฝ่ายพัฒนาองค์กร ได้มีการจัดอบรม/สัมมนา เรื่อง การประเมิน Core Business Enablers ผ่านรูปแบบ Online และ Onsite เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers ตามระบบ State Enterprise Assessment Model (SE-AM)

Image Icon
50
Image Icon
0
Icon
04
10.2565
กิจกรรม KICK DAY 28 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 65 กนอ. ได้จัดงาน KICK DAY 2022 : KM INNO CULTURE to KEY SUCCESS ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “นำนิคมอุตสาหกรรม สู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” โดยมี คุณนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ ประธานอนุกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้ และนวัตกรรม ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ “24 Hours: Anytime Anywhere Any Device” ของกรมศุลกากร คุณเดชา จาตุธนานันท์ อนุกรรมการฯ กล่าวในหัวเรื่อง Innovation: Imagine the Future and Fill in the Gap, คุณเยาวนุช กว้างสุขสถิตย์ กล่าวในหัวเรื่อง Learning Organization Innovative Organization องค์ความรู้ระดับองค์กร ระดับบุคคล ที่จัดเก็บและต่อยอดจาก KM สู่นวัตกรรม และการสร้างศักยภาพและแรงจูงใจให้กับพนักงาน ในการจัดการความรู้และนวัตกรรม และ รศ.ดร.สุธาทิพย์ สวนมะลิ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) กล่าวถึง ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมของสถาบันและแนวทางความร่วมมือกับ กนอ. ในการนี้ รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่นวัตกรรม ภายใต้วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับการบริหารพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้และระบบนวัตกรรมองค์กร โดยมี คุณปนัดดา รุ่งเรืองศรี รผก.บร. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงาน KICK DAY 2022: KM INNO CULTURE to KEY SUCCESS นอกจากนี้ ในงานยังมีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะรางวัล KPI KM ประจำปี 2565 และรางวัลผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมองค์กร ประจำปี 2565 รวมทั้งยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานด้านนวัตกรรมจากผู้ได้รับรางวัลฯ ตลอดจนนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้าน KM และนวัตกรรมของ กนอ. ด้วย

Image Icon
33
Image Icon
0
Icon
19
07.2565
KM Compliance: Talk with procurement

กนอ. ได้กำหนดจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง KM Compliance: Talk with Procurement ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00น. ในรูปแบบ Hybrid (OnsiteและOnline) ผ่านการบูรณาการร่วมกันระหว่างสายงานบริหารและสายงานยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและพนักงาน ก่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดข้อกฎหมาย ข้อบังคับในงานพัสดุและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย (GRC) พร้อมทั้งถอดบทเรียนเพื่อเป็นองค์ความรู้จัดเก็บให้บุคลากรสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ต่อไป

Image Icon
71
Image Icon
0
Icon
18
07.2565
ความสำคัญของ SMART ECO ต่อ KM และ Innovation

กนอ. ได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร SMART ECO และพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของบุคลากร (M A) ต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้(Knowledge Management) และนวัตกรรม(Innovation) โดย รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกล่าวถึงความสำคัญของ KMและInnovation พร้อมเชิญชวนให้บุคลากรร่วมกันขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้งวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ สู่นวัตกรรมต่อไป

Image Icon
40
Image Icon
0
Icon
18
10.2564
KM Drive for CoP

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการจัดการความรู้ กนอ. “KM Drive for CoP” ในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่คณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เกี่ยวกับแผนงานการจัดการความรู้ กนอ. และการจัดทำองค์ความรู้ (Knowledge Map) ที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร พร้อมร่วมกันให้ข้อเสนอแนะในการกำหนด Commitment การนำองค์ความรู้ที่ได้ไป ขยายผล เผยแพร่ ผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม

Image Icon
84
Image Icon
0
Icon
18
10.2564
KM Drive for VIP Sharing

กนอ. ได้กำหนดจัดกิจกรรม “KM Drive for VIP Sharing (เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรองผู้ว่าการ)” ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้ถ่ายทอด ประสบการณ์ องค์ความรู้ที่มีค่า จากการปฏิบัติหน้าที่ใน กนอ. จนนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ ให้บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอด ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานและจัดเก็บองค์ความรู้ที่มีค่าให้อยู่คู่กับ กนอ. อย่างยั่งยืนสืบต่อไป

Image Icon
55
Image Icon
3
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border