การจัดการความรู้ KM

กนอ. กำหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้องค์กรเพื่อดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์การจัดการความรู้ที่สนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงาน เสริมสร้างพฤติกรรมของบุคลากรให้เห็นคุณค่าความตระหนักของการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร และนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์ กนอ. “ผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร “SMART ECO”

Icon
23
05.2567
KM Inno’s Behavior and Culture ประจำปี 2567

สายงานบริหาร โดย กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม และ กองระบบประเมินผลและระบบงาน ฝ่ายพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา KM Inno’s Behavior and Culture ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

Image Icon
3
Image Icon
0
Icon
29
03.2567
Recap Journey to SG: บันทึกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

21-23 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร นวัตกรและผู้ชนะการประกวดโครงการนวัตกรรมองค์กร ประจำปี 2566 ได้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

Image Icon
13
Image Icon
0
Icon
25
09.2566
KICK DAY 2023: KICK ON - RISING STAR

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 กนอ. จัดงาน KICK DAY 2023: KM Innovation Culture to Key Success Day ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ

Image Icon
89
Image Icon
0
Icon
18
10.2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การเตรียมความพร้อมด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข” ภายใต้สถาบัน กนอ.

กนอ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ”การเตรียมความพร้อมด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข” ภายใต้สถาบัน กนอ. ณ โรงแรมลาบาลิส เขาใหญ่

Image Icon
48
Image Icon
0
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border