Image Icon

71

Image Icon

0

KM Compliance: Talk with procurement

กนอ. ได้กำหนดจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง KM Compliance: Talk with Procurement ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00น. ในรูปแบบ Hybrid (OnsiteและOnline) ผ่านการบูรณาการร่วมกันระหว่างสายงานบริหารและสายงานยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและพนักงาน ก่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดข้อกฎหมาย ข้อบังคับในงานพัสดุและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย (GRC) พร้อมทั้งถอดบทเรียนเพื่อเป็นองค์ความรู้จัดเก็บให้บุคลากรสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ต่อไป

ภาพที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ
Icon
สรุปผลการเสวนา KM Compliance: Talk with procurement 28 Jun 2565
ขนาด 7 MB ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
12
10.2565
การประเมิน Core Business Enablers

กองจัดการระบบและบริหารการเปลี่ยนแปลง ฝ่ายพัฒนาองค์กร ได้มีการจัดอบรม/สัมมนา เรื่อง การประเมิน Core Business Enablers ผ่านรูปแบบ Online และ Onsite เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers ตามระบบ State Enterprise Assessment Model (SE-AM)

Image Icon
50
Image Icon
0
Icon
04
10.2565
กิจกรรม KICK DAY 28 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 65 กนอ. ได้จัดงาน KICK DAY 2022 : KM INNO CULTURE to KEY SUCCESS ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “นำนิคมอุตสาหกรรม สู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” โดยมี คุณนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ ประธานอนุกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้ และนวัตกรรม ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ “24 Hours: Anytime Anywhere Any Device” ของกรมศุลกากร คุณเดชา จาตุธนานันท์ อนุกรรมการฯ กล่าวในหัวเรื่อง Innovation: Imagine the Future and Fill in the Gap, คุณเยาวนุช กว้างสุขสถิตย์ กล่าวในหัวเรื่อง Learning Organization Innovative Organization องค์ความรู้ระดับองค์กร ระดับบุคคล ที่จัดเก็บและต่อยอดจาก KM สู่นวัตกรรม และการสร้างศักยภาพและแรงจูงใจให้กับพนักงาน ในการจัดการความรู้และนวัตกรรม และ รศ.ดร.สุธาทิพย์ สวนมะลิ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) กล่าวถึง ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมของสถาบันและแนวทางความร่วมมือกับ กนอ. ในการนี้ รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่นวัตกรรม ภายใต้วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับการบริหารพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้และระบบนวัตกรรมองค์กร โดยมี คุณปนัดดา รุ่งเรืองศรี รผก.บร. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงาน KICK DAY 2022: KM INNO CULTURE to KEY SUCCESS นอกจากนี้ ในงานยังมีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะรางวัล KPI KM ประจำปี 2565 และรางวัลผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมองค์กร ประจำปี 2565 รวมทั้งยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานด้านนวัตกรรมจากผู้ได้รับรางวัลฯ ตลอดจนนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้าน KM และนวัตกรรมของ กนอ. ด้วย

Image Icon
33
Image Icon
0
Icon
18
07.2565
ความสำคัญของ SMART ECO ต่อ KM และ Innovation

กนอ. ได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร SMART ECO และพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของบุคลากร (M A) ต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้(Knowledge Management) และนวัตกรรม(Innovation) โดย รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกล่าวถึงความสำคัญของ KMและInnovation พร้อมเชิญชวนให้บุคลากรร่วมกันขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้งวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ สู่นวัตกรรมต่อไป

Image Icon
40
Image Icon
0
Banner Border