Image Icon

130

Image Icon

0

KM Compliance: Talk with procurement

กนอ. ได้กำหนดจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง KM Compliance: Talk with Procurement ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00น. ในรูปแบบ Hybrid (OnsiteและOnline) ผ่านการบูรณาการร่วมกันระหว่างสายงานบริหารและสายงานยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและพนักงาน ก่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดข้อกฎหมาย ข้อบังคับในงานพัสดุและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย (GRC) พร้อมทั้งถอดบทเรียนเพื่อเป็นองค์ความรู้จัดเก็บให้บุคลากรสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ต่อไป

ภาพที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ
Icon
สรุปผลการเสวนา KM Compliance: Talk with procurement 28 Jun 2565
ขนาด 7 MB ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
29
03.2567
Recap Journey to SG: บันทึกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

21-23 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร นวัตกรและผู้ชนะการประกวดโครงการนวัตกรรมองค์กร ประจำปี 2566 ได้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

Image Icon
9
Image Icon
0
Banner Border