Image Icon

15

Image Icon

0

KM Inno’s Behavior and Culture ประจำปี 2567

สายงานบริหาร โดย กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม และ กองระบบประเมินผลและระบบงาน ฝ่ายพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา KM Inno’s Behavior and Culture ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ประธานอนุกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้ และนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา KM Inno’s Behavior and Culture พร้อมกล่าววิสัยทัศน์ เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการจัดการความรู้ และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยมี นายฉัตรเฉลิม โขสูงเนิน อนุกรรมการด้านทรัพยากรบุคคลฯ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และนางสาวนลินี กาญจนามัย รผก.บร. ให้เกียรติกล่าวรายงาน โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหารและพนักงาน กนอ. เข้าร่วมงานสัมมนากว่า 100 คน ณ ห้อง Somerset Ballroom ชั้น 5 รร.เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

กิจกรรมภายในงานสัมมนา ประกอบด้วย การบรรยายจากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ (KM) อาจารย์จุลชัย จุลเจือ ที่ให้เกียรติมานำเสนอเรื่องการรับรู้และความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม พร้อมทั้งนำเสนอรูปแบบและวิธีการจัดการความรู้ขององค์กรต้นแบบ (Best Practice) และการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ให้เกียรติบรรยายเรื่องการนำระบบ PDCA ใช้ร่วมกับการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
27
05.2567
การประชุม AAR ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บวัตถุดิบของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

กนอ. จัดการประชุม AAR ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บวัตถุดิบของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

Image Icon
6
Image Icon
0
Icon
29
03.2567
Recap Journey to SG: บันทึกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

21-23 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร นวัตกรและผู้ชนะการประกวดโครงการนวัตกรรมองค์กร ประจำปี 2566 ได้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

Image Icon
21
Image Icon
0
Banner Border